PROJEKTY

Tytuł projektu: „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY POPRZEZ ZAKUP I INSTALACJĘ FILTRÓW DO WYCIĄGU MGŁY OLEJOWEJ ”

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Wnioskodawcy przez Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dofinansowania na realizację

Projektu pod tytułem „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY POPRZEZ ZAKUP I INSTALACJĘ

FILTRÓW DO WYCIĄGU MGŁY OLEJOWEJ ”

 

Cel główny projektu: Poprawa warunków BHP poprzez zakup i montaż filtrów do wyciągu mgły olejowej. Zakup i montaż filtrów do wyciągu mgły olejowej zapewni pracownikom

odpowiedni komfort pracy, zmniejszenie wskaźników narażenia na działanie substancji chemicznych oraz zmniejszy lub wyeliminuje prawdopodobieństwo choroby zawodowej.

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przyznaje Wnioskodawcy dofinansowanie w kwocie nie większej niż 240 000,00

Planowana całkowita wartość Projektu wynosi 319 010,84 PLN

 

UMOWA nr 2023-W1-0282

 

 

Dofinansowanie na kapitał obrotowy dla MICHAEL TERESA MICHALIK

Krótki opis projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).
Cele projektu:
Celem projektu było utrzymanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy w niezakłóconym stanie w okresie realizacji projektu. Planowanym efektem jest utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia.
Okres realizacji : 01.07.2020 – 30.09.2020
Wartość projektu : 399 608,97 zł
Dofinansowanie ze środków unijnych: 399 608,97 zł (poziom dofinansowania 100 % całkowitych kosztów)

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej konstrukcji oraz innowacyjnego procesu wytwarzania oprzyrządowania dla seryjnej produkcji elementów przeniesienia napędu w nowoczesnych przekładniach.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020

Poddziałanie: 3.2 Innowacje w MŚP

Cele i efekty: Przedmiotem projektu jest poszerzenie parku maszynowego Wnioskodawcy o 5-osiowe obróbcze centrum CNC. Celem przedsięwzięcia jest skonstruowanie oprzyrządowania służącego do prototypowej, a później do seryjnej produkcji nowoczesnych tarcz sprzęgłowych dla przekładni w przemyśle motoryzacyjnym. Efektem tego procesu będzie seryjna produkcja elementów tarcz sprzęgłowych z mikrofalami, która znacznie poprawia płynność przeniesienia momentu obrotowego przy zmianie przełożeń oraz skuteczność i trwałość tego układu przeniesienia napędu.

Wartość projektu: 2 304 225,38 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 472 499,98zł

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

INFORMACJA

Informujemy, iż w wyniku postępowania na zakup i dostawę 5-osiowego Centrum Obróbczego CNC wraz ze szkoleniem 5 pracowników z jego obsługi, organizowanego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w związku z planowaną realizacją projektu w ramach działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jako wykonawcę wybrano firmę:

DMG MORI Polska Sp. z o.o.

Fabryczna 7

63-300 Pleszew

DYWERSYFIKACJA PRODUKTÓW I USŁUG POPRZEZ MODERNIZACJĘ PROCESÓW PRODUKCYJNYCH ORAZ WDROŻENIE NOWYCH PROCESÓW I TECHNOLOGII INFORMATYCZNO-KOMUNIKACYJNYCH, ZGODNYCH Z NORMAMI ZHARMONIZOWANYMI I POLITYKAMI HORYZONTALNYMI

Firma MICHAEL zrealizowała projekt unijny pt.: „DYWERSYFIKACJA PRODUKTÓW I USŁUG POPRZEZ MODERNIZACJĘ PROCESÓW PRODUKCYJNYCH ORAZ WDROŻENIE NOWYCH PROCESÓW I TECHNOLOGII INFORMATYCZNO-KOMUNIKACYJNYCH, ZGODNYCH Z NORMAMI ZHARMONIZOWANYMI I POLITYKAMI HORYZONTALNYMI”. Udział w projekcie pozwolił firmie zarówno ulepszyć, zmodernizować i unowocześnić istniejące procesy, jak i wprowadzić szereg nowych produktów oraz usług.